Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Vikten av kompetens och mångfald i styrelser

I Sverige har flera statsråd genom åren försäkrat att om inte jämställdheten förbättrades i börsbolagens styrelser, ska ett lagförslag om kvotering läggas fram. Hösten 2016 formulerade näringsminister Mikael Damberg (S) till slut ett förslag som gick ut på att börsbolag som hade mindre än 40 procent kvinnliga styrelseledamöter kunde straffas med böter. I januari 2017, redan innan förslaget lämnats till riksdagen, drogs det tillbaka i brist på parlamentariskt stöd. Det innebär inte att diskussionen är avslutad, och det är viktigt att den fortgår.

Brist på mångfald i styrelserummet är inget nytt fenomen. Det ligger i ägarnas intresse att styrelseledamöterna hämtas från många olika håll, så att kompetensen blir så hög som möjligt. Genom att skapa pluralism minskar ägarna risken för att styrelsen förlorar fotfästet. Mångfald handlar inte enbart om vilket kön man har, utan är ett betydligt bredare begrepp som t.ex. också inkluderar ålder, etnisk och kulturell bakgrund.

Vad anser StyrelseAkademien?

  • Styrelsens sammansättning är ägarnas ansvar. Det ligger i deras ansvar att styrelseledamöterna rekryteras utifrån kompetens och erfarenhet, och att man därför söker brett när nya ledamöter ska tillsättas.

  • StyrelseAkademien anser att mångfald i styrelsen är viktigt och nödvändigt för att styrelsearbetet ska bli effektivt och för att positiva värden ska kunna skapas i bolagen. Mångfald handlar inte enbart om vilket kön man har, utan är ett betydligt bredare begrepp som t.ex. också inkluderar ålder, etnisk och kulturell bakgrund. Att lagstifta om kvotering på någon av dessa grunder anser vi inte är den rätta vägen.

  • StyrelseAkademiens följer den svenska självregleringsprincipen och anser att styrelser bör sträva efter en jämn könsfördelning. Denna strävan finns uttalad både i ”Koden”, utgiven av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och i StyrelseAkademiens skrift ”Vägledning till god styrelsesed”.

  • Mångfaldhetstänkande och rekrytering utanför de traditionella kretsarna är en förutsättning för att rätt person ska hamna på rätt plats.

  • Om bolaget vill etablera sig på den internationella arenan, behövs multikulturell kompetens även inom styrelsen för att förstå de olika marknadernas förutsättningar och behov.

Nationella partners: