Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseledamöters och Revisorers Ansvar

Som styrelseledamot har man i den svenska bolagsstyrningsmodellen det uttryckliga ansvaret för att ”årsredovisningen är korrekt och ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning”. Som revisor ansvarar man för att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt att uttala sig om dessa på grundval av den genomförda granskningen. Revisorn har dessutom en skyldighet att rapportera till olika intressenter under vissa speciella händelser.

I mångt och mycket har alltså både styrelseledamöter och revisorer ett mycket stort ansvar för bolaget – och inför ägarna. StyrelseAkademien anser att denna balans av ansvaret är bra och därför inte ska rubbas, så att enbart styrelseledamöter löper risk att drabbas, personligen, i samband med olika former av oegentligheter som man inte kunnat råda över. Vi ser dock en risk i att detta sker och bevakar därför mycket noga utvecklingen inom området.

Vad anser StyrelseAkademien?

  • StyrelseAkademien anser att några av styrelsens viktigaste funktioner är att säkerställa bolagets styrning och bemanning för att därigenom få rätt kontrollfunktioner på plats. Detta behöver göras för att säkra en långsiktig överlevnad och ekonomisk tillväxt.
  • Eftersom styrelsen har ett kollektivt ansvar för bolagets förvaltning är det viktigt att en enskild styrelseledamot som inte med uppsåt orsakar skada, inte heller drabbas ekonomiskt till följd av detta.
  • StyrelseAkademien anser att företrädaransvaret i sin nuvarande utformning och tolkning ska tas bort. Vi anser inte att man som styrelseledamot har en realistisk möjlighet att kontrollera att samtliga skatter är betalda på rätt datum och att man därmed vid en eventuell konkurs ska kunna hållas ansvarig för bolagets samtliga förpliktelser. Agerar man däremot grovt oaktsamt, i ABL:s mening, ska man naturligtvis hållas ansvarig för följderna.
  • StyrelseAkademien anser inte att revisorer ska kunna avtala bort sitt ansvar.

Nationella partners: