Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

HUR GÖR JAG FÖR ATT BLI FÖRSÄKRAD GENOM STYRELSEAKADEMIENS ANSVARSFÖRSÄKRING?

• Genom att fylla i ansökningsformuläret och sända det till Söderberg och Partners godkänner du villkoren och blir försäkrad förutsatt att din ansökan godkänns och att premien betalas i enlighet med kommande faktura. För att Söderberg & Partners skall kunna ställa ut försäkring och försäkringsbevis är det viktigt att varje enskild medlem fyller i formuläret.

• Personligt försäkringsbevis tillsammans med faktura skickas till dig från Söderberg & Partners via e-post så snart din ansökan behandlats och godkänts.

DINA KONTAKTUPPGIFTER

Information om eventuella förändringar av försäkringen eller andra viktiga uppgifter som vi under försäkringsåret vill kommunicera till dig som försäkrad kommer att skickas till den e-post adress som du angivit till StyrelseAkademien. Det är därför viktigt att du utan dröjsmål anmäler ändrad e-post adress till StyrelseAkademien och Söderberg & Partners.
*StyrelseAkademiens certifieringsutbildning ger rabatt. För vidare information om certifieringsutbildning vänligen besök www.styrelseakademien.se

AVSIKTEN MED STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRINGAR ÄR ATT

1) ersätta den skadelidande parten samt, 
2) kompensera styrelseledamoten för den ekonomiska förlust ett skadestånd vållar. Försäkringen fritar inte styrelseledamoten från dennes ansvar, utan enbart de ekonomiska konsekvenserna av den skada denne orsakat. 
3) ersätta den försäkrade för ombudskostnader vid mottaget krav på ersättning.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Försäkringens omfattning och begränsningar beskrivs kortfattat nedan. Fullständig information finns i försäkringsvillkoret som du kan ladda ned från Styrelseakademiens Medlemswebb eller få dig tillskickat från Söderberg & Partners (se kontaktuppgifter till vänster).

INFORMATION OM FÖRSÄKRINGEN 

SÄRSKILDA UNDANTAG

• Försäkringen gäller inte för skada som grundar sig på att försäkrad orsakat skada med uppsåt eller att försäkrad erhållit vinning eller fördel som försäkrad inte varit berättigad till. 
• Försäkringen gäller inte för krav som grundar sig på rättstvist som pågår eller har avslutats före försäkringens första begynnelsedag eller som grundar sig på väsentligen samma omständigheter som påståtts i annan pågående eller tidigare avgjord rättstvist. 
• Försäkringen gäller inte för krav som grundar sig på omständighet som anmälts till tidigare försäkringsgivare eller var känd för försäkrad vid tecknandet av försäkringen. 
• Försäkringen ersätter inte böter, viten, straffskadestånd eller avgifter. 
• Försäkringen gäller inte för krav till följd av uppdrag i ideella idrottsföreningar
• Försäkringen gäller inte för krav som framställs till följd av uppdrag i bolag domicilierade utanför Europa inklusive Schweiz, Norge och Island eller som grundas på i Nordamerika gällande skadeståndsrättsliga regler.
• Försäkringen gäller endast i den mån inte annan försäkring finns som täcker samma risk och/eller till den del skada överstiger ersättningen från sådan annan försäkring.

FÖRSÄKRINGSBELOPP

Försäkringsbeloppet uppgår till 5 MSEK kronor och är den högsta sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren under perioden betalar till varje försäkrad person för skadestånd inklusive försvarskostnad, förhandlingskostnad, skiljemannaförfarande och rättegång.

VIKTIGT ATT VETA

För att du som försäkrad skall få bra och tydlig information om innehållet i och omfattningen av din försäkring vill vi göra dig uppmärksam på följande: 
• Ta del av informationen på detta blad
• Ta del av de fullständiga försäkringsvillkoren som du kan hämta hem från StyrelseAkademiens medlemswebb. 
• Var observant på de begränsningar som finns i försäkringsskyddet
• Det finns viktiga aktsamhetskrav som du måste känna till och iaktta för att försäkringen skall gälla fullt ut.

Nationella partners: