Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

_________

StyrelseAkademien är en rikstäckande, oberoende intresseorganisation för ägare, styrelseledamöter och övriga som önskar utveckla sitt kunnande inom ägarstyrning och professionellt styrelsearbete. Vi har som verksamhetsidé att driva utvecklingen av ett professionellt styrelsearbete som syftar till att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer.

Verksamhet, Mission och Vision

Bild

bild

VERKSAMHETSIDÉ

StyrelseAkademien ska driva utvecklingen av ett professionellt styrelsearbete som syftar till att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer, genom att:

 • verka som opinionsbildare och normgivare främja god etik och god sed i styrelsearbete och ägarfrågor
 • erbjuda kvalificerad utbildning, kunskaps- och ledamotsförmedling samt andra styrelserelaterade tjänster och produkter
 • erbjuda mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

VERKSAMHETSOMRÅDEN

 • Kunskapsförmedling
  - Certifieringsutbildningar
  - Styrelseutbildningar
  - Seminarier 
  - Medlemswebb med kunskapsbank
  - Sociala media
 • Förmedling och rekrytering av styrelseledamöter och mentorer
 • VD- och styrelseutvärdering
 • VD- och styrelseansvarsförsäkring
 • Styrelseevents 
  - Guldklubban, 
  - Stora Styrelsedagen
 • Opinion och normgivning 
  - Vägledning till god styrelsesed, 
  - Tidskriften Professionellt styrelsearbete
  - Internationella relationer

 

bild

bild

Vår mission

Vi ska aktivt verka för att stärka det svenska näringslivets resultatförmåga genom en professionalisering av styrelsearbetet. Det gör vi genom utbildning, certifiering i styrelsearbete, rekrytering, opinionsbildning och nätverkande.

På det nationella planet driver StyrelseAkademien frågor för att främja god sed och sunda principer för styrelsearbete. Vårt utan tvekan viktigaste bidrag är ”Vägledning till god styrelsesed” som vi tog fram 2003 och sedan har reviderat i två omgångar. Den har blivit ett rättesnöre för hur styrelsearbete bör bedrivas, främst i mindre och medelstora, onoterade bolag.

Men vi bidrar även till utvecklingen av svensk och europeisk bolagsstyrning genom opinionsbildning och formgivning.

Vår vision

StyrelseAkademien ska vara Sveriges ledande forum för opinionsbildning och professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare.

Men det stannar inte bara i Sverige. Vi vill också vara med och påverka utvecklingen både inom EU och internationellt. Sedan 2012 är vi därför fullvärdig medlem i ecoDa – paraplyorganisationen för ett 17-tal europeiska styrelseinstitut – och ägnar oss åt opinionsbildning och påverkan gentemot reglerande organ som EU:s institutioner.

Genom ecoDa är vi även knutna till den internationella organisationen för professionellt styrelsearbete, GNDI, the Global Network of Director Institutes.

Vårt långsiktiga mål är att bli en organisation som kan erbjuda ett antal gemensamma, kvalitetssäkrade produkter och tjänster för företagens alla bolagsstyrningsfaser och för alla typer av bolag – från små och medelstora till noterade och kommunala liksom statliga. Men även för föreningar och stiftelser.

Nationella partners: