Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

31 oktober 2019

Förening

StyrelseAkademien lämnar remissvar om ”Koden”: ”Vi står i huvudsak bakom Kollegiets förslag”

Porträtt på kvinna

StyrelseAkademien har i dagarna lämnat remissvar till Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Remissen gäller ”Den svenska koden för bolagsstyrning”, kallad ”Koden”. Kollegiet arbetar med en uppdatering som ska träda i kraft den 1 januari 2020.

– Vi står i huvudsak bakom Kollegiets förslag till förändringar. Nästa steg för oss är att uppdatera vår egen skrift, ”Vägledning till god styrelsesed”, som är rättesnöret för svenska SME-bolag sedan 2003, säger Maria Öhman, vd för StyrelseAkademien Sverige.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har under det senaste året arbetat med en uppdatering av ”Koden”. Den innehåller självreglerande normer för hur god bolagsstyrning ska gå till i Sverige. Målgruppen är aktiebolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Ändringarna föranleds bland annat av EU-direktivet om ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet.

Förslaget har varit på remiss hos bland andra StyrelseAkademien.

Precis som Kollegiet anser StyrelseAkademien att ”Koden” i huvudsak fungerar bra. De viktigaste ändringarna som Kollegiet föreslår gäller regler för ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport. Sådana regler finns numera i Aktiebolagslagen och kan vara överflödiga att även ha med i ”Koden”, resonerar Kollegiet i sitt förslag. (Läs mer om Kollegiets förslag på deras webbplats.)

 

StyrelseAkademien framförde i remissen:

 • I huvudsak håller StyrelseAkademien med Kollegiet om de föreslagna förändringarna.

 • StyrelseAkademien anser inte att det behövs ytterligare reglering om andra intressenter än ägare.
  • Aktiebolagslagen möjliggör redan idag att andra syften än vinst kan skrivas in i bolagsordningen, och därför krävs ingen ytterligare reglering.
  • StyrelseAkademien ser däremot gärna ett förtydligande i ”Koden” av vikten av dialog i styrelser för att identifiera alla intressenter.

 • Fotnot 12 om närståendedefinition bör inte finnas med. Aktiebolagslagens reglering räcker.
  Förklaring om vad fotnoten gäller: När man bedömer om ett företag är fåmansföretag eller ej är det avgörande hur personer räknas. Idag räknas personer som är närstående som en person. Kollegiet föreslår att bolaget själv ska välja definition.

 • Punkt 9.4 bör finnas kvar. Den säger: ”Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.”
 • Punkt 9.5 bör vara kvar. Den säger: ”För rörliga ersättningar som utgår kontant ska gränser för det maximala utfallet fastställas.”
 • Punkt 9.7 bör vara kvar. Den säger: ”Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år.
  Program som innebär förvärv av aktier ska utformas så att ett eget aktieinnehav i bolaget främjas.
  Program riktade till styrelsen ska utarbetas av bolagets ägare och främja ett långsiktigt aktieägande.”
 • Punkt 9.8 bör vara kvar. Den säger: ”Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.”

StyrelseAkademien anser att punkterna 9.4, 9.5, 9.7 och 9.8 ska vara kvar därför att det är viktigt att reglera ersättningar och dess gränsvärden.

– Sammanfattningsvis står vi alltså i huvudsak bakom Kollegiets ändringsförslag, säger Maria Öhman. Vi ser gärna att punkterna om ersättningsgränser blir kvar. Vi vill också betona att det är ägare som är den prioriterade intressentgruppen och att det inte krävs ytterligare reglering om andra intressenter. Däremot ser vi gärna ett förtydligande i ”Koden” av vikten av att styrelser identifierar alla intressenter. Att se till sina viktigaste intressenter är en långsiktig överlevnadsfråga för alla bolag.

Nationella partners: