Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: Fredag 15 februari

Frukost och föreläsning kl 07:45-09:00 (öppet för alla)

Föreningsstämma 2019 kl. 09:00-10:00 (endast för medlemmar)

Plats: Kafé Station, Umeå

Anmäl dig här!

Kostnadsfritt för medlemmar i StyrelseAkademien. 
Ej medlemmar betalar 150 kr på plats via Swish.

Förening

Föreningsstämma 2019 med frukostföreläsning

Medlemmar i StyrelseAkademien Norr kallas härmed till ordinarie föreningsstämma fredag den 15 mars, 2019 kl.09.00, plats Kafe Station Umeå. Ärenden som medlemmar önskar behandla på föreningsstämman skall skickas till styrelsens ordförande olof.degerfeldt@telia.com, senast 7 dagar före stämman.

Morgonen inleds med ett frukostmöte 08.00 – 08.45

IKEA en framgångssaga som fortfarande innoverar!

Ingvar Kamprads livsverk är ett världsomspännande företag och ett av de absolut största och mest internationella detaljhandelsföretag, som fortfarande utvecklas. Vad är de bakomliggande framgångsfaktorerna och vilken betydelse har kultur, värdegrund, organisation, Ikeas ledarskapsfilosofi. Och sist men inte minst hur adresseras kundernas ändrade köpbeteende och nya krav på service.

Föredragshållare: Mari Gustafsson, Varuhuschef Ikea Umeå

Plats: Café Station Umeå    Datum: Fredag 15 mars. 2019          Tid: 08:00-08:45

Årsstämma 2019 

Deltagande   

Medlemmar som önskar deltaga på stämman skall vara registrerade medlemmar och ha betalt årsavgiften senast 3 dagar före stämman. Anmälan via www.styrelseakademien.se (Kalender – Norr).

Röstberättigande

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstberättigade är endast medlem som fullgjort sin plikt mot föreningen. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal skall i valfrågor lotten avgöra. I övriga frågor har ordförande utslagsröst.

Årsredovisning m.m.

SA Norr - Dagordning & Förslag på beslut årsmöte 20190315.pdf

SA Norr ÅR 2018.pdf

Föredragningslista

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 5. Upprättande av röstlängd.
 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Disposition av årets resultat.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Behandling av inlämnade motioner
 13. Framläggande av handlingsplan och budget för det innevarande verksamhetsår.
 14. Fastställa antalet styrelseledamöter.
 15. Val av styrelsens ordförande.
 16. Val av övriga styrelseledamöter.
 17. Arvodering av styrelsen.
 18. Val av revisor.
 19. Val av valberedning
 20. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige.
 21. Övriga frågor.
 22. Föreningsstämmans avslutande

 

Vid föreningsstämman får ej andra ärenden än dem som angivits i kallelse bli föremål för beslut.

                                                                                                             

Med vänlig hälsning

Olof Degerfeldt, ordförande

Nationella partners: