Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: 13 mars 2018
Frukostmöte kl. 07:45-09:00
Föreningsstämma kl. 09:00-10:00

Plats:  Scandic Hotel, Skellefteå

Anmäl dig här!

Anmäl dig oavsett om du kommer på enbart frukostmötet eller stämman eller om du kommer på båda.

Förening

2018-02-25

Kallelse till föreningsstämma 2018

Medlemmar i StyrelseAkademien Norr kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdag den 13 mars, 2018 kl.09.00, plats Scandic Hotel Skellefteå. Ärenden som medlemmar önskar behandla på föreningsstämman skall lämnas till styrelsens ordförande senast 7 dagar före stämman.

Morgonen inleds med ett frukostmöte 07.45 – 09.00 - Vikten av en professionell styrelse i en sparbank och i mindre företag!

Föredragshållare: Jan Jonsson, ordförande för Sparbanken Nord. Civilingenjör och teknisk doktor vid LTU där han även under en period varit adjungerad professor. Jan Jonsson har en lång yrkeserfarenhet från privat näringsliv, statlig och kommunal verksamhet. Han arbetar för närvarande som VD och koncernchef för Piteå Kommunföretag AB. Han har även en gedigen styrelseerfarenhet från ett drygt 20 tal styrelseuppdrag i olika organisationer/företag.

Deltagande  

Medlemmar som önskar deltaga på stämman skall vara registrerade medlemmar och ha betalt årsavgiften senast 3 dagar före stämman. Anmälan via länk här till vänster. 

Röstberättigande

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstberättigade är endast medlem som fullgjort sin plikt mot föreningen. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal skall i valfrågor lotten avgöra. I övriga frågor har ordförande utslagsröst.

Årsredovisning m.m.

Årsredovisning, revisionsberättelse, dagordning, förslag på beslut finns publicerat här intill.

Föredragningslista

 1. Val av ordförande och sekreterare.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 4. Upprättande av röstlängd.
 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Disposition av årets resultat.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Fastställa antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av styrelsens ordförande.
 12. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 13. Val av revisor jämte revisorssuppleant.
 14. Behandling av inlämnade medlemsmotion.
 15. Framläggande av handlingsplaner för verksamhetsåret.
 16. Budget samt fastställande av avgifter, ersättningar för nästkommande år.
 17. Framläggande av information om StyrelseAkademien Sverige.
 18. Val av delegat till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige.
 19. Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.
 20. Övriga frågor.

Vid föreningsstämman får ej andra ärenden än dem som angivits i kallelse bli föremål för beslut.

                                                                                                              

Med vänlig hälsning

Olof Degerfeldt, ordförande

 

 

Bilaga 1 - Förslag på beslut

Punkt 7 - Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.

Föreslås att resultat- och balansräkning för 2017 fastställs i enlighet med styrelsens förslag.

Punkt 8 - Disposition av årets resultat.

Föreslås att årets vinst disponeras enligt föreslag i årsredovisning.

Punkt 10 - Fastställa antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår att föreningsstämman väljer fjorton (14) st. ordinarie ledamöter fördelat på 4 orter och inga suppleanter.

Punkt 11 - Val av styrelsens ordförande.

Föreslås Olof Degerfeldt som styrelsens ordförande t.o.m. årsmötet 2020.

Punkt 12 - Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på mandatperioden.

 • Annelie Fredriksson, Luleå
 • Agneta Gustafsson, Umeå
 • Anders Wistemar, Skellefteå
 • Jan Jonsson, Luleå
 • Birgitta Gustafsson, Skellefteå
 • Anna Holst, Örnsköldsvik
 • Anita Edlund, Örnsköldsvik
 • Jan-Erik Lindström, Örnsköldsvik

Att föreningsstämman väljer följande ordinarie ledamöter.

 • Merja Kenttälä, Luleå                       2 år
 • Arne Morén, Skellefteå                     2 år
 • NN, Umeå                                        2 år
 • Annica Simonsson, Skellefteå            2 år
 • Anne Karlenius, Luleå                      2 år

Punkt 13 -Val av revisor jämte revisorssuppleant.

Föreslås omval av Grant Thornton Umeå. Ingen suppleant väljs.

Punkt 16 - Budget samt fastställande av avgifter och ersättningar för nästkommande år.

Verksamhetsledare anställd på 50 % från 1 april 2016.

Föreslås att medlemsavgift 2019 ska vara följande inkl. moms.

 • Medlemskap 1 år - 1 600 SEK
 • Medlemskap 3 år - 3 840 SEK
 • Seniormedlemskap - 800 SEK (för dig som under året fyller 70 år eller mer).
 • Studentmedlemskap - 800 SEK (För dig som studerar på heltid).
 • För styrelseledamöter i SA Norr - 0 kronor.

Föreslås att inget arvode utbetalas till styrelsen och att uppdragsarvoden, m.a.o. intäktsgenerande uppdrag ex. lärare, förmedling av ledamöter, försäljningsaktiviteter m.m. följer StyrelseAkademien Sveriges riktlinjer.

Att reseersättning för egen bil utgår till privatperson med skattefri del (f.n.18,50 kr/mil) alternativt fakturering från styrelseledamots bolag med 50 kr exkl. moms per mil.

Att ordförande och ledamot ersätts för löpande kostnader som ex. resekostnader, telefon, porto etc. som är relaterade till lokala och nationella aktiviteter (ej kostnader som vice ordf. Sverige).

Att revisor ersätts enligt avtal med föreningen.

Punkt 18 - Val av delegat till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige.

Föreslås att inga delegater utses utan att Olof Degerfeldt representerar SA Norr.

Punkt 19 - Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.

Föreslås omval av Torbjörn Halvardsson hedersmedlem (sammankallande) och Jan Sundman medlem Umeå och Anna-Britta Åkerlind (oppositionsråd Örnsköldsviks Kommun) samt nyval av regionchef Jonas Nordin Företagarna Västerbotten och Regionchef NN Företagarna Norrbotten.

 

Nationella partners: