Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Område

Föreningsstämma StyrelseAkademien 10 april 2018 Jönköpings län

Välkommen på StyrelseAkademien Jönköpings läns föreningsstämma den 10 april 2018.

Program
17.00 Välkommen och fika
17.30 Föreningsstämma
18.30 Temaföreläsning med Håkan Unbeck, Glimstedts Advokatbyrå - Tema; VD avtalet

 Dokument till stämman:

Föredragningslista 2018

Budget 2018

Förslag stadgeändring

Stadgar för StyrelseAkademien Jönköpings län 2017

Verksamhetsplan 2018-2020

Årsredovisning 2017

 

Föredragningslista 10 april 2018

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Upprättande av röstlängd
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av årets resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Behandling av inlämnade motioner
12. Behandling av inlämnade propositioner
13. Framläggande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018
14. Fastställande av medlemsavgifter 2018
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelsens ordförande 
17. Val av övriga styrelseledamöter 
18. Val av revisor samt revisorssuppleant 
19. Val av valberedning
20. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige
21. Övriga frågor
22. Föreningsstämmans avslutande

Plats
Glimstedt Advokatbyrå, Parkgatan 6, Jönköping

Anmälan
Anmäl eventuella allergier. Anmäl även om du tar med dig en gäst.
Sista anmälningsdag 2018-04-09 kl. 12. 

Anmäl dig här...

Deltagaravgift
Pris; 0,- kr för medlemmar i StyrelseAkademien och Värnamo Näringsliv.
Ta gärna med en gäst! Anmälan är bindande.
*) Vid anmälan men utebliven närvaro debiteras 400:- exkl. moms.  

Kontaktperson:
Elisabeth Wagner, verksamhetsledare.
jonkoping@styrelseakademien.se eller 
0733 - 244 965.

Nationella partners: