Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2018

Medlemmar i StyrelseAkademien Jämtland kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndag 9 april, 2018 kl.17.00, plats Clarion hotel Grand Östersund. Ärenden som medlemmar önskar behandla på föreningsstämman skall lämnas till styrelsens ordförande senast 7 dagar före stämman.

 

Gästföreläsare
Lisa Engman
LISA ENGMAN

Vi har en spännande och högaktuell gäst på årets årsmöte i form av Lisa Engman
som är marknads- och försäljningsansvarig för VM i skidskytte 2019. 
Lisa kommer naturligtvis att prata skidskytte och VM men även beröra WCR 2019 (World championships region 2019). Lisa har även styrelseerfarenheter som hon berättar om.

 

Medlemmar kallas även via epost!

Röstberättigande
Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. För att rösta ska du ha betalt årsavgiften senast 3 dagar före stämman. Röstberättigade är endast medlem som fullgjort sin plikt mot föreningen. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal skall i valfrågor lotten avgöra. I övriga frågor har ordförande utslagsröst. Stämmohandlingar finns här intill och föredragningslista nedan.

 

Föredragningslista årsstämma StyrelseAkademien Jämtland 2018

1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
5. Upprättande av röstlängd 
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Disposition av årets resultat 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
11. Behandling av inlämnade motioner 
12. Framläggande av handlingsplan och budget för verksamhetsåret 
13. Fastställande av medlemsavgifter 
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
15. Val av styrelsens ordförande 
16. Val av övriga styrelseledamöter 
17. Val av revisor samt revisorssuppleant 
18. Val av valberedning 
19. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige
20. Information om stadgeändringar 
21. Övriga frågor 
22. Föreningsstämmans avslutande

 

Förslag på beslut årsstämma 2018 

Punkt 8 - Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning. 
Föreslås att resultat- och balansräkning för 2017 fastställs i enlighet med styrelsens förslag.

Punkt 9 - Disposition av årets resultat. 
Föreslås att årets vinst disponeras enligt föreslag i årsredovisning.

Punkt 13 - Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
Föreslås att medlemsavgift 2019 ska fortsatt vara 1 600 kronor inkl. moms.

Punkt 14 - Fastställa antalet styrelseledamöter och suppleanter. 
Valberedningen föreslår att föreningsstämman väljer åtta (8) st. ordinarie ledamöter, inga suppleanter.

Punkt 15 - Val av styrelsens ordförande.
Val av ordförande enligt valberedningens förslag (se stämmohandlingar). Arvode utgår ej.

Punkt 16 - Val av övriga styrelseledamöter.
Val av övriga styrelseledamöter enligt valberedningens förslag (se stämmohandlingar). Arvode utgår ej.

Punkt 17 -Val av revisor jämte revisorssuppleant.
Val av revisor samt revisorsupleant enligt valberedningens förslag (se stämmohandligar).

Punkt 18 - Val av valberedningen.
Val av valberedning enligt valberedningens förslag (se stämmohandlingar).

Punkt 19 - Val av delegat till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige.
Val av delegat enligt valberedningens förslag (se stämmohandlingar)

 

 

 

 
 

Nationella partners: