Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Välkommen till Årsstämman för StyrelseAkademien Halland!

 

 

Förslag till dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Upprättande av röstlängd
6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av årets resultat
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Fastställande av beslut från StyrelseAkademien Sverige föreningsstämma: Uppdatering av typstadgar
13. Behandling av inlämnade motioner
14. Framläggande av handlingsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter
16. Val av styrelsens ordförande
17. Val av övriga styrelseledamöter
18. Arvodering till styrelsen
19. Val av revisor
20. Val av valberedning
21. Val av delegat/er till föreningsstämma i StyrelseAkademien Sverige
22. Övriga frågor
23. Föreningsstämmans avslutande

Övrigt stämmomaterial som finns att ta del genom att klicka här:
Verksamhetsberättelse 2019
• Årsredovisning 2019
• Revisionsberättelse för 2019 samt
• Valberedningens förslag för 2020

Vid föreningsstämman får ej andra ärenden än de som angetts i kallelsen bli föremål för beslut. Ärenden, som medlemmar önskar skall behandlas på stämman, skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före stämman.

Halmstad i april 2020
Styrelsen

 

Nationella partners: