Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Anmälan:

Tid: 2019-04-11 kl 13.00-14.00

Plats: Trade Center, 20:e våningen, Kristian IV:s väg 3, Halmstad.

På programmet: Årsstämma.

Pris: Kostnadsfritt.

Välkommen! Anmäl dig här.

Välkommen till Årsstämma i StyrelseAkademien Halland den 11/4.

För dig som vill börjar vi årsstämmodagen med en förmiddag som är speciellt arrangerad för den som driver och verkar i ett företag, är intresserad av tillväxt, vill bli inspirerad och vill utöka ditt nätverk. Du bjuds på frukost med mingel och en mix av framgångstips av sådana som har varit med om både motgång, men alltid vänt det till famgång. Förmiddagen avslutas med lunch, varefter vi förflyttar oss till Trade Center, 20:e våningen för att börja stämman kl 13.00. Vill du hellre gå direkt till stämman går det också bra. OBS! Till förmiddagen anmäler du dig i en separat länk här:

Talare TillväxtArenan Halmstad 11 april

På programmet för Årsstämman:

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Upprättande av röstlängd
 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Framläggande av verksamhetsberättelse samt årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Frågan om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 9. Disposition av årets resultat
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av medlemsavgifter 
 12. Behandling av inlämnade motioner
 13. Framläggande av handlingsplaner och budget för innevarande verksamhetsår
 14. Fastställande av antal styrelserepresentanter och styrelsesuppleanter (lägst 4 och högst 8 ledamöter)
 15. Val av styrelsens ordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 17. Arvodering till styrelsen
 18. Val av revisor jämte revisorssuppleant
 19. Val av valberedning
 20. Val av delegat till föreningsstämman i StyrelseAkademien Sverige
 21. Stämmans avslutande

Vid föreningsstämman får ej andra ärenden än de som angetts i kallelsen bli föremål för beslut. Ärenden, som medlemmar önskar skall behandlas på stämman, skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före stämman

 Stämmomaterial: Länk till underlag enligt nedan här>>> 

 • Verksamhetsberättelse 2018
 • Årsredovisning och
 • Revisionsberättelse för 2018 samt
 • Valberedningens förslag för 2019

Nationella partners: