Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Föreningsstämma den 24 april 2018

Förening

Medlemmarna i StyrelseAkademien Halland kallas härmed till föreningsstämma 

Tid: Tisdagen den 24 april kl 16.00.

Plats: Handelsbanken, Gamletullsgatan 12, Halmstad.

Anmälan görs senast 5 dagar före stämman här >>>

Förslag till dagordning:

1.     Stämmans öppnande

2.     Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3.     Fastställande av dagordning

4.     Frågan om stämman utlysts i behörig ordning

5.     Upprättande av röstlängd

6.     Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

7.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8.     Frågan om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9.     Disposition av årets resultat

10.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11.   Fastställande av antal styrelserepresentanter och styrelsesuppleanter (lägst 4 och högst 8 ledamöter)

12.   Val av styrelsens ordförande

13.   Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

14.   Val av revisor jämte revisorssuppleant

15.    Behandling av eventuellt inlämnade medlemsmotioner

16.    Framläggande av handlingsplaner för verksamhetsåret

17.    Budget samt fastställande av avgiften för 2019, höjda priser

18.    Framläggande av information om StyrelseAkademien Sverige

a.      Information om nytt avtal med de lokala föreningarna

b.     Fastställande av nya stadgar

19.   Val av delegat till föreningsstämman i StyrelseAkademien Sverige

20.    Val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter i valberedningen

21.    Övriga frågor

22.   Stämmans avslutande

Vid föreningsstämman får ej andra ärenden än de som angetts i kallelsen bli föremål för beslut. Ärenden, som medlemmar önskar skall behandlas på stämman, skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före stämman.

 

Övrigt stämmomaterial: Länk till underlag enligt nedan här>>> 

Övrig information:

       Efter årsmötet, kl 18.00 kommer vi att samlas för lättare kvällsförtäring och ett 

  • Styrelsecafé med temat "Styrelsen, Företaget och Media"

där vi kommer att få lyssna till Viveka Hedbjörk, chefredaktör och ansvarig utgivare för Hallandsposten och Hallands Nyheter,  Per Westerberg, tidigare näringsminister och riksdagens talman samt Magnus Landbring, kontorschef på Handelsbanken i Halmstad tar emot oss i deras nya lokaler på Gamletullsgatan.  Till styrelscaféet anmäler du dig här>>>

Välkommen!


Halmstad 2018-04-04
Styrelsen

Nationella partners: