Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Föreningsstämma den 11 april 2019

Medlemmarna i StyrelseAkademien Halland kallas härmed till föreningsstämma 

Tid: Torsdagen den 11 april kl 13.00.

Plats: Trade Center Halmstad, 20:e våningen, ingång vänster. 

Anmälan görs senast 5 dagar före stämman här >>>

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Upprättande av röstlängd
 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Framläggande av verksamhetsberättelse samt årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Frågan om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 9. Disposition av årets resultat
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Behandling av inlämnade motioner
 13. Framläggande av handlingsplaner och budget för innevarande verksamhetsår
 14. Fastställande av antal styrelserepresentanter och styrelsesuppleanter (lägst 4 och högst 8 ledamöter)
 15. Val av styrelsens ordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 17. Arvodering till styrelsen
 18. Val av revisor jämte revisorssuppleant
 19. Val av valberedning
 20. Val av delegat till föreningsstämman i StyrelseAkademien Sverige
 21. Stämmans avslutande

Andra ärenden än de som angetts i kallelsen bli föremål för beslut. Ärenden, som medlemmar önskar skall behandlas på stämman, skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före stämman.

Övrigt stämmomaterial: Länk till underlag enligt nedan här>>> 

 • Verksamhetsberättelse 2018
 • Årsredovisning och
 • Revisionsberättelse för 2018 samt
 • Valberedningens förslag för 2019

Övrig information:

Före årsmötet, kl 08.00-13.00 arrangerar CONNECT Väst tillsammans med Högskolan och Näringslivskontoren i Halmstad, Falkenberg och Laholm en s k TillväxtArena med inspriarande talare och spännande programpunkter. En av punkterna håller StyrelseAkademien Halland i med temat "StyrelseInsikt".  Till TillväxtArenan anmäler du dig här>>>

Välkommen!


Halmstad 2019-03-25
Styrelsen

Nationella partners: